irfinance

شما اینجا هستید: خدمات ترویجی کنفرانس ها کنفرانس های برگزار شده

کنفرانس های برگزار شده

نامه الکترونیک چاپ

 

همایش تأمین مالی از طریق صکوک و نحوه انتشار آن (3 مردادماه 1390)

کنفرانس های سالانه توسعه نظام تامین مالی در ایران

 هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران (24 و 25 بهمن ماه 1395)
هفتمین کنفرانس سالانه توسعه نظام تأمین مالی در ایران (10 و 11 اسفندماه 1393)

 ششمین کنفرانس سالانه توسعه نظام تأمین مالی در ایران (11 و 12 اسفندماه 1392)

پنجمین کنفرانس سالانه توسعه نظام تأمین مالی در ایران (17 و 18 دیماه 1391)

چهارمین کنفرانس سالانه توسعه نظام تامین مالی در ایران ( 1 و 2 اسفندماه 1390)

سومین کنفرانس سالانه توسعه نظام تامین مالی در ایران (30 بهمن الی 1 اسفند 1389)

دومین کنفرانس سالانه توسعه نظام تامین مالی در ایران (10 الی 12 اسفند 1388)

اولین کنفرانس سالانه توسعه نظام تامین مالی در ایران (20 الی 22 اردیبهشت 1388)

همایش های «مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها»

چهارمين همايش ماليه شهرداری، با رويکرد تامين مالی شهرداری ها (14 و 15 دیماه 1390)

سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها(14 و 15 مهرماه 1389)

همایش بین المللی تولید برای صادرات (آبان ماه 1386)

کنفرانس بین المللی تامین مالی اسلامی (مهر ماه 1386)

همایش تامین مالی بین المللی در پروژه های زیر ساختی (آذر ماه 1385)

همایش تأمین مالی توسعه شهری (4 آذر ماه 1394)