irfinance

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

A-1

آزمون CFA در سطح جهان توسط CFA Institute  برگزار مـي شـود کـه ايـن مـوسـسـه هم‌اکنون دو مدرک معتبر CFA و CIPM را ارائه مي‌کند.
A-9 گروه مالی و سرمایه‏ گذاری در راستای سیاست های ترویجی خود تا کنون سعي کرده است با انتشار کتاب هاي مرتبط با حوزه فعاليت و نیز ...

 

A-12 تمديد اعتبار گواهينامه هر يک از دارندگان گواهينامه هاي بازار سرمايه منوط به کسب حـداقـل 40 امتـيـاز از کل امـتـيـازات دوره هـاي آمـوزشي تخصصي که ...

 

 
top-2 top-3 top-6

st-3
 

ati

مدرس: مهدی فرازمند

زمان: 27 الی 29 آبان ماه

banner site - 93 - 37

مدرس: رضا غلامی

زمان: 30 آبان الی 14 آذر 1393

banner site - 93 - 49

مدرس: محمد مهدی سمواتی

محسن صیقلی

زمان: 4 و 5 آذر 1393

mali

مدرس: محمد مهدی نادری

زمان: 28 و 29 آبان ماه 1393

tajzieh

مدرس: مرتضی باقرپور

زمان: 17 آذر 1393

banner site - 93 - 36

مدرس: کوروش صادقی

زمان: 8 الی 26 آذر 1393

banner site - 93 - 15

مدرس: محمدمهدی سمواتی

زمان: 24 و 25 آذرماه 1393

banner site - 93 - 2

مدرس: علیرضا فلاح میرزایی

زمان: 25 آذر 1393

banner site - 93 - 43 

مدرس: کوروش صادقی

زمان: 6 الی 20 دی 1393

banner site - 93 - 27

 مدرس: مرتضی باقرپور

زمان: 15 دی 1393

banner site - 93 - 26

مدرس: محمد مهدی نادری

زمان: 20 آذر 1393

banner site - 93 - 40 مدرس: محمد مهدی سمواتی

زمان: 8 و 9 دی 1393

banner site - 93 - 28

 

  مدرس: سعید فلاح پور

زمان: 11 و 18 دی 1393

banner site - 93 - 25